Ads 468x60px

##EasyReadMore##

21 5月, 2018

python ImportError: No module named

billy@ubuntu:/mnt/hgfs/G/Library/Line_Bot$ python line_bot.py
Traceback (most recent call last):
  File "line_bot.py", line 1, in <module>
    from linebot import LineBotApi
ImportError: No module named linebot
雖然有裝了 pip install line-bot-sdk 但還是出現了這個錯誤

環境變數設定:

接下來就看環境變數有沒有加入
如果我們要添加自己的搜索目錄,有兩種方法:
一是直接修改sys.path,添加要搜索的目錄:
>>> import sys
>>> sys.path.append('/Users/michael/my_py_scripts')
這種方法是在運行時修改,運行結束後失效。
第二種方法是設置環境變量PYTHONPATH,該環境變量的内容會被自動添加到模塊搜索路徑中。設置方式與設置Path環境變量類似。注意只需要添加你自己的搜索路徑,Python自己本身的搜索路徑不受影響。
image
安裝第三方模塊 - 廖雪峰的官方網站 - https://goo.gl/eTY1Ky

驗證是否有成功加入環境變數:

在命令列執行 python
>>> import sys
>>> sys.path
['', '/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/lib/python36.zip', '/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/lib/python3.6', ..., '/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/lib/python3.6/site-packages']
iotbot 是放在 site-packages,所以是有加入了
後來發現問題所在是檔案中的檔名與 import 的library 檔名一樣是 linebot
image
所以當然優先引用當下目錄的 linebot.pyc 做為 library 來源
所以把檔名改成 line_bot.py 並把 linebot.pyc 刪掉就成功了
python - How to add to the pythonpath in windows 7? - Stack Overflow - https://goo.gl/sVkKZ6
關于 python ImportError: No module named 的問題 - leejun2005的個人頁面 - https://goo.gl/PNRgWe

2 意見:

  1. Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

    An Thái Sơn chuyên sản phẩm máy đưa võng hay máy đưa võng tự động tốt cho bé và giúp bạn tìm máy đưa võng loại nào tốt hiện nay.

    回覆刪除
  2. 謝謝分享! 一直看路徑位置都覺得沒有錯很納悶到底為何不能讀到套件,非常感謝版大。

    回覆刪除

 
Blogger Templates